Dịch vụ

tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh: 
·                Thay đổi tên công ty:              

·                Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

·                Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

·                Thành lập chi nhánh công ty;

·                Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

·                Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

·                Thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ;