Dịch vụ quyết toán thuế năm

Dịch vụ quyết toán thuế năm

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính
Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết tóan thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý họat động kinh doanh?
Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện việc kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm?
Với việc lựa chọn  đại lý thuế “Dịch vụ lập kế toán tài chính, quyết toán thuế cuối năm của chúng tôi, đảm bảo Quý công ty sẽ an tâm, nhanh chóng có được báo cáo tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu mong muốn của mình.

Nội dung dịch vụ:
1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
2. Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng,
3.Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
4. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển; bảng khấu hao TSCĐ.
5.Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
6. Lọai bỏ, điều chỉnh chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN;
7. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
8.Lập các báo cáo quyết toán thuế;
9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
10.Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế; đại lý thuế  sổ sách theo đúng quy định

Lợi ích mà chúng tôi mang lại:

* Duy trì sổ sách lành mạnh: Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán được hoàn thiện, tuân thủ các chuẩn mực kế toán; sửa chữa những sai sót (do chủ quan và khách quan) mà bản thân kế toán nội bộ không thể nhận ra được.

* Tránh rủi ro: Bằng việc duy trì một hệ thống sổ sách lành mạnh, tuân thủ chuẩn mực kế toán, doanh nghiệp tránh được rủi ro phát sinh từ những sai lầm của hệ thống kế toán khi cơ quan quản  lý kiểm tra.

* Trách nhiệm: Là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đại lý thuế và dịch vụ kế toán ,chúng tôi luôn đặt tiêu chí hàng đầu là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; đối với số liệu mà Công ty CP tư vấn Nguyên Hà đã thực hiện, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng với tư cách là người làm kế toán để giải trình với cơ quan quản lý khi có yêu cầu.