Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định là điều kiện về vốn được quy định cho các loại hình kinh doanh mà theo quy định phải có vốn pháp định cho từng ngành nghề cụ thể để đảm bảo tính thanh khoản và khả năng chi trả cũng như nguồn lực kinh doan của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Theo đó các doanh nghiệp phải có vốn pháp định dưới 2 hình thức: Ký quỹ trong tài khoản ngân hàng hoặc thể hiện vốn trên báo cáo tài chính mà có thể chứng minh được. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo danh mục mà Luật Nguyên Hà đã tổng hợp như sau:

Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

LOẠI HÌNH KINH DOANH

VĂN BẢN PHÁP QUY

VỐN PHÁP ĐỊNH

Tổ chức tín dụng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ngân hàng thuơng mại cổ phần: 1000 tỷ đồng

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

Quỹ tín dụng nhân dân

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0,1 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Công ty tài chính: 300 tỷ đồng

Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng

Kinh doanh bất động sản

Điều 3, Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

6 tỷ đồng

Dịch vụ đòi nơ

Điều 13, Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007

2 tỷ đồng

Dịch vụ bảo vệ

Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008

2 tỷ đồng

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 3, Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007

5 tỷ đồng

Sản xuất phim

Điều 14 Luật điện ảnh

Doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi đăng ký kinh doanh

Kinh doanh cảng hàng không

Khoản 1, Điều 22, Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không

Khoản 2, Điều 22, Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Khoản 1, Điều 8, Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007

Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

- Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không nội địa:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

- Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

 

Kinh doanh hàng không chung

Khoản 2, Điều 8, Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007

50 tỷ đồng